גורל החודש טבת יתקיים א' ויגש הבעל"ט

raffel-info-rch-teives

מתחילין אי"ה הלכות חנוכה

startinghilchoschanuka-web2

עוד מעט וחנוכה על הפתח…!
למה לא תהי' גם אתה בין היודעים…?
הצטרפו!
עם אלפי לומדי משנ"ב על סדר לוח "הלכתא דיומא"
בלימוד הלכות חנוכה
ותרגישו נעימות במצות הדלקת נר חנוכה ע"י ידיעת הלכותיה!

מתחילין אי"ה הלכות חנוכה
ביום שב"ק וישלח, י"ח כסלו
במחזור שנתיים
וביום ב' וישב, כ' כסלו
במחזור שנה אחת

גורל החודש -ר"ח כסלו העעל"ט

rabbi-schlalsinger-goyrel1

גורל החודש -ר"ח כסלו העעל"ט
התקיים בבית הרה"ג ר' ישראל דוד שלעזינגער שליט"א אב"ד שערי תפלה מאנסי
בנוכחות חברי המפעל הלכתא דיומא

ביום ד' פר' תולדות ב' דר"ח כסלו העעל"ט התקיים גורל החודש - שמתקיים מדי חודש בחדשו בכל ראש חודש ע"י מפעל הלכתא דיומא, אשר בו נכנסים כל הנבחנים שהשיבו כהוגן על הבחינה על לימודי חודש העבר - בבית הרה"ג ר' ישראל דוד שלעזינגער שליט"א אב"ד שערי תפלה מאנסי, שהוציא מבין מאות הבחינות את שמות שני הזוכים בגורל, שזכו לירכש סעט ש"ס עוד והדר, וקנאת סופרים תרבה חכמה בין כל אלפי לומדי סדר הלוח.

dscn0001-1

מפעל הלכתא דיומא כבר עשתה לה כנפים בעולם התורה וההלכה בפעולותיה הכבירים למען לימוד ההלכה בכלל, ובהפצת הדפים למען לימוד המשנה ברורה בפרט, ואחת מפעולותיה החשובים בין הדפים הרבים היוצאים לאור, הוא דפי הבוחן, שהוא הוא אבן הבוחן שכל הלומדים נבחנים עליו על לימודי חודש העבר, אשר בחודש זה נכלל בו הלכות השכמת הבוקר, ציצית, וחלק גדול מהלכות תפילין, והבחינה מתפרסם בכל חודש ביום כ"ג לחודש, כדי שהנבחנים יהי' להם פנאי להשיב על השאלות ולהשיב הבחינה להמפעל, ועד יום ב' דר"ח היד פשוטה, וכל המחזיר הבחינה בתשובות הגונות נכנס לתוך גורל החודש שמתקיים בכל ר"ח על ספרים יקרי ערך, ובשבוע העעל"ט הגיעו הבחינות והתשובות למאות בלי הרף, ועד יום ב' דר"ח נתאסף קרוב לאלף בחינות שהוחזרו לידינו על ידי המשיבים שראו ברכה בפרי עמלם, וקנו בנפשם ידיעה מקיפה ורחבה בהלכות נחוצים אלו.

שר שכלו מראה הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון בהרבה שטחי פעולות המפעל.

dscn9986-1

בזמן המדויק הופיעו חברי הנהלת המפעל לבית מדרשו במאנסי, והוא קיבל אותם בסבר פנים והכניסם לתוך חדרו הפרטי בתוככי בנין הביהמ"ד, חברי הנהלת המפעל הביאו אתם אומר הבאה מן החדש, הגליונות החדשים שהופיעו למחזור החדש שהתחיל בשמחת תורה העעל"ט, ופנים חדשות באו לכאן, הגאון הרב הסתכל בתוך הגליונות ונסתבבה השיחה אודות הענינים שנלמדו בחודש העבר עם צוות תלמידי חכמים חברי המפעל, והפליא עבודת חברי הנהלת המפעל בהפצת לימוד ההלכה ובביאורי דברי המשנה ברורה, והביע גודל התפלאותו מסדר הלוח הזה שנצטרפו לו אלפי ישראל בכל מקומות מושבותיהם, כולם לתכלית אחד לידע את המעשה אשר יעשון, ועי"ז תתרבה הדעת בישראל, ביודעם האיך לפנות ימין ושמאל, והדגיש כי נחוץ מאד מפעל כזה, כי נחיצות לימוד המשנה ברורה גדול מאד, והאריך בגדלות כח הכרעתו בכל ההלכות שבאו"ח, הגאון הרב הראה שאצל שיעורו המפורסם בסדר הש"ס שנלמד בבית מדרשו לומדים הגמ' רש"י ותוס' והראשונים ואח"כ המשנה ברורה להלכה למעשה, ואף הציע לחברי המפעל שלאחר תום מחזורי או"ח ימשיכו בפעולותיהם החובקים זרועות עולם בשאר מקצועות התורה, והרעיף טללי חיזוק וברכה לכל העוסקים והמסייעים שישירה שכינה במעשי ידיהם להגדיל תורה ולהאדירה, ואמר שלדעתו הוא דבר גדול מאד, ורוצה לעזור בכל מה שביכלתו ללימוד תורה דרבים כזה, ולזכות את הרבים בלימוד וידיעת ההלכה על בריו אשר אין ערוך אליה.

לאחר שעה שלימה שהגאון הרב נהנה מפעולות המפעל ומשיחתו עם חברי ההנהלה, הוציא את שני הזוכים הנקובים בשמותם הרה"ח ר' אלעזר הערשלאג הי"ו מבארא פארק יצ"ו, והבה"ח יחזקאל שרגא הערשקאוויטש הי"ו מקרית יואל יצ"ו, - והבטיח לעמוד הלאה לעזר להנהלת המפעל במה מה דאפשר, הביקור היה לחיזוק ולעונג רב להנהלת המפעל ולכל אלפי לומדי סדר הלוח.

מתחילין הלכות ברכות השחר

הכונו!
אלפי לומדי סדר הלוח הלכתא דיומא
מתחילין הלכות ברכות השחר
ביום ט' כסלו ה' פרשת ויצא הבעל"ט
הצטרף ללימוד הלכות הנוגעים מדי יום ביומו

גורל החודש

goyrel-chashven-7701אי"ה ביום ד' פרשת תולדות, ב' ר"ח כסלו תש"ע הבעל"ט
יתקיים גורל החודש ללומדי מסגרת הלכתא דיומא
אשר בו יכנסו כל המשיבים על דפי הבוחן לחודש חשון העעל"ט
על ש"ס כולה, עוז והדר
ב' זוכים

מתחילין אי"ה הלכות תפילין

startingtfilin-web

-

כשלחן ערוך ומוכן לאכול…

image33

image4

הצטרף גם אתה

starting-a-new-machzer1

מזל טוב! אתר חדש

new-website

בשמחה רבה הננו מודיעים לכל לומדי מפעלינו, שאחר יגיעה רבה ודמים תרתי משמע שהשקענו בזמנים האחרונים, עלה בידינו בס"ד לסדר סייט חדש ברוב פאר ויופי, על כל סניפיה ופרטיה, לסייע ביד הלומדים להגיע למחוז חפצם בכל שטחי לימוד המשנה ברורה.

תקותינו שהסייט החדש יהי' לכם לעזר רב בלימודיכם, והנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו, ולכן תודיעו לידידיכם וחברא חברא אית ליה, למען יהנו ממנו רבים ושלמים, להגדיל תורה ולהאדירה.

עדיין לא נראה כבושם הזה

ברכת כתיבה וחתימה טובה

shuna-tova-5770