רח אדר

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' יעקב משולם ב"ר נחמן חיים ז"ל
וזוגו' מרת מינדל ב"ר יעקב שרגא ע"ה
גרינפעלד