רשימת ספרי הלכה

במחלקה הזאת ימצא כל לומד מבקשו בשטח הספרים ע"י רשימה מכל הספרים וחוברות שיצאו לאור לאחרונה על סדר השו"ע, בצירוף שמות המחברים ותוכן המחברת, וע"י זה יתגלה לנגד עיניו אוצר בלום מכל הספרים הנוגעים ללימודו תחת פונדק אחד, וימצא את שאהבה נפשו

תקותינו להוסיף מידי פעם הספרים החדשים שיצאו לאור כדי שידע הקורא מהמתרחש בעולם הספרים

מחברי ספרים ומולי"ם הרוצים לפרסם חיבורם על פני תבל יכולים לפרסמו כאן, ונא להתקשר עם המפעל

שם הספר

פסקי תשובות

- ד' חלקים

ח"ב - קכ"ח / רל"ט

ח"ג - הלכות שבת רמ"ב / שד"מ

ח"ה - תר"ט / תקכ"ט

ח"ו - תק"ל / תר"א

שם המחבר

הרה"ג ר' שמחה א. רבינוביץ שליט"א

תוכן הספר

ליקוט מספרי שו"ת והלכה

מסודים לפי סדר השלחן ערוך והמשנה ברורה

בהדגשת הנושאים והבעיות שנתעוררו בתקופתינו

שם הספר

חיי משה

ג' חלקים על או"ח

שם המחבר

הרה"ג ר' משה מנדל שקלארש שליט"א

תוכן הספר

ליקוט מרשונים ואחרונים שו"ע ופוסקים דבררים שלא נתבארו במשנה ברורה

שם הספר

נשמת שבת

ה' חלקים

שם המחבר

הרה"ג ר' ישראל דוד הארפנס שליט"א

תוכן הספר

ברורי הלכות בשו"ת בהילכות שבת המצויים

הלכות שבת סמנים ח"ב רעא-ש / *שיח-שכד /**שכח- של /

***שלא-שלט /****שמ-שדמ

שם הספר

מנהגי ישראל תורה

ג' חלקים

שם המחבר

הרה"ג ר' יוסף לעווי שליט"א

תוכן הספר

מטרתו להראות מקור טהור למנהגי ישראל

במיוחד בעינינים הנוהגים למעשה ע"פ סדר הסמנים בשו"ע

ח"א א- רמ / ח"ב רמב- תקכט / ח"ג תקג- תקל

שם הספר

משנה ברורה ע"פ פאר הלכה

שם המחבר

הרה"ג ר' דוד הירש שליט"א

תוכן הספר

באור מאיר בציורים

על הלכות ציצית סמנים ח-כד

על ארבעת המינים סמנים תרמה-תרמט

שם הספר

כור ההלכה

י"א חלקים

שם המחבר

מפעל הלכה הארצי

תוכן הספר

עריכת דברי השו"ע והמשנה ברורה וביאור הלכה

בצורת שאלות ותשובות על כל שו"ע או"ח ומ"ב

שם הספר

משנה הלכה

ד' כרכים

שם המו"ל

א.בלום

תוכן הספר

הערות ועיונים הסברים ובאורים

על כל משנה ברורה וביאור הלכה

שם הספר

שערי אהרן

ג' חלקים

סמנים ח"א א- כד הל' השכמת הבוקר / ח"ב  כה-מה הל' תפילון / ח"ג מו- נז הל' ברכת השחר

שם המחבר

הרה"ג ר' אהרן ישעי' רוטר  שליט"א

תוכן הספר

באור בהרחבה כל קטע וקטע מדברי המחבר והרמ"א

גם התווספו בו הרבה דינים המפזרים בדברי אחרונים שהיו אחרי השו"ע ובזמן המשנה ברורה ואחריו

שם הספר

אוצר הלכות

סמנים א-קכז

שם המחבר

הרה"ג ר' אברהם צבי פרידמאן שליט"א

תוכן הספר

אוצר הלכות הנוגעם לשו"ע או"ח מסודר על סדר הסמנים והסעיפים בשו"ע

באופן קוצר ולשון צח

שם הספר

הלכה סדורה

שם המחבר

אחים רבינוביץ

תוכן הספר

טבלאות הלכה למעשה

על הלכות קר"ש תפילה תפילין

שם הספר

דרך ברורה

ב' חלקים

סימנים: א' / קכ"ז

שם המחבר

הרה"ג ר' אשר ווסרמן שליט"א

תוכן הספר

סיכום וסודר דברי השו"ע באופן המועיל להבת ההלכה ושינונה

שם הספר

שלחן המבואר

ב' חלקים

סימנים: רמ"ב / שמ"ג

שם המחבר

הרה"ג ר' אברהם חנוך העניך פועטרקנבסקי שליט"א

תוכן הספר

פסקי דינים הנוגעים למעשה על הדברים הקטיאילים למעשה

ע"פ שלחן ערוך ומשנה ברורה הלכות שבת סמנים ח"א רמב- שיב ח"ב שיג-שמג

שם הספר

הערות וביאורים

שם המחבר

הרה"ג ר' מאיר אקער שליט"א

תוכן הספר

מלוקוט מספרי האחרונים על הלכות שבת

סמנים רמב-שדמ

שם הספר

אדני שלמה

ג' חלקים

שם המחבר

הרה"ג ר' שלמה מגנוז שליט"א

תוכן הספר

אוסף הלכות מדברי ראשונים ואחרונים סובב והולך על דברי המשנה ברורה