Monthly Winners

Names how win every month

ר”ח כסלו תשס”ח
ש”ס עוז והדר-גדול בארא פארק נ.י. הי”ו יעקב ראזענבערג מוה”ר
ש”ס עוז והדר-גדול וויליאמסבורג נ.י. הי”ו שלמה זלמן ליפשיץ הבה”ח
משנה ברורה עוז והדר-המבואר בארא פארק נ.י. הי”ו חיים ברוך פריינד הבה”ח
משנה ברורה עוז והדר-המבואר פלעטבוש נ.י. הי”ו יצחק מאשקאוויטש מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו חיים מאיר (בר”ד) האגער מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד וויליאמסבורג נ.י. הי”ו מ. גאלדשטיין מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד פלעטבוש נ.י. הי”ו יהושע יעקב רוזנטאל מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו מאיר שמחה קאפפענהיים מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו מאיר פריעד מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד קרית יואל נ.י. הי”ו יוסף משה גלאנץ מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד קרית יואל נ.י. הי”ו יצחק יונה זאבעל מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד ברוקלין נ.י. הי”ו משה אברהם ברוין הבה”ח
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו יצחק מיללער מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד מאנטריאל קאנאדע הי”ו ישראל ברוך גאלינסקי מוה”ר
ר”ח טבת תשס”ח
רמב”ם-מהדורת שבתי פרנקל מאנסי נ.י. הי”ו אהרן קנאלל מוה”ר
ערוך השולחן-מהדורת עוז והדר ברוקלין נ.י. הי”ו מנחם שלמה לייזער מוה”ר
ערוך השולחן-מהדורת עוז והדר ברוקלין נ.י. הי”ו אברהם יהושע אשר טווערסקי מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד שיכון סקווירא נ.י. הי”ו יצחק יודא פישער מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד קרית יואל נ.י. הי”ו חיים הערש פריעדמאן הבה”ח
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו יהודה פיוטרקובסקי הבה”ח
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו יצחק קליינמאן מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד ברוקלין נ.י. הי”ו מרדכי פנחס טווערסקי הבה”ח
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד קרית יואל נ.י. הי”ו ליפא מענדלאוויטש הבה”ח
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו ישראל יוסף אונגער מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו אברהם שלמה קרישעבסקי מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו ישכר דוב אלטמאן הבה”ח
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד ברוקלין נ.י. הי”ו יחיאל לעבאוויטש הבה”ח
ר”ח שבט תשס”ח
שיטה מקובצת-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו לוי יצחק קאהן מוה”ר
שיטה מקובצת-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו שמחה זימל רעטעק מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד וויליאמסבורג נ.י. הי”ו שלמה יו”ט ליפא גרינבוים הבה”ח
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו מרדכי בראדט מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו אהרן פאללאק מוה”ר
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד וויליאמסבורג נ.י. הי”ו יצחק זאב מארקאוויטש הבה”ח
משנה ברורה-עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו בנימין הלל ווייס הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו מאיר לייב בערגער הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו שמואל יצחק מאנהיים הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר גיבערס נ.י. הי”ו יוחנן הלוי טויבער הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר קרית יואל נ.י. הי”ו חיים הערש פריעדמאן הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו צבי שווארץ הבה”ח
ר”ח אדר א’ תשס”ח
ש”ס-עוז והדר-ובלכתך בדרך וויליאמסבורג נ.י. הי”ו משה יעקב לעבאוויטש מוה”ר
ש”ס-עוז והדר-ובלכתך בדרך קרית יואל נ.י. הי”ו יואל ברש”י ווייס הבה”ח
של”ה-עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו יצחק שווארצמאן מוה”ר
של”ה-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו אברהם יעקב פריעדמאן הבה”ח
של”ה-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו יצחק דוב בער רייכמאן הבה”ח
של”ה-עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו יעקב מאיר פרלובר הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר קרית יואל נ.י. הי”ו ש. ראטענבערג מוה”ר
שולחן ערוך הרב-עוז והדר קרית יואל נ.י. הי”ו ניסים חיים סועד הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר גיבערס נ.י. הי”ו שלמה גאלאנדויער הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר קרית יואל נ.י. הי”ו שלמה יעקב שפיטצער מוה”ר
ר”ח אדר ב’ תשס”ח
משנת המועדים לפורים-עוז והדר וויזניץ מאנסי נ.י. הי”ו ברוך פייג מוה”ר
משנת המועדים לפורים-עוז והדר בעלגיע אנטווערפן הי”ו חיים אהרן גולדמאן הבה”ח
משנת המועדים לפורים-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו משה צבי רייכמאן הבה”ח
משנת המועדים לפורים-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו משה זילביגער מוה”ר
משנת המועדים לפורים-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו אברהם בינמין ביינוש אייזנבערג הבה”ח
משנת המועדים לפורים-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו משה דוד לייטנער מוה”ר
משנת המועדים לפורים-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו חיים מאיר פריעדמאן הבה”ח
משנת המועדים לפורים-עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו משה פלים הבה”ח
משנת המועדים לפורים-עוז והדר קרית יואל נ.י. הי”ו יעקב אשר גרינבלאט מוה”ר
משנת המועדים לפורים-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו אברהם חיים יצחק א. פריעדמאן הבה”ח
משנת המועדים לפורים-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו הערשל שטערן מוה”ר
משנת המועדים לפורים-עוז והדר טאראנטאו קאנאדע הי”ו ראובן מאנדל מוה”ר
משנת המועדים לפורים-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו אשר אנשיל פערל מוה”ר
משנת המועדים לפורים-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו ברוך רובין הבה”ח
משנת המועדים לפורים-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו אברהם יהושע אשר טווערסקי מוה”ר
משנת המועדים לפורים-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו נחמן כהנא מוה”ר
משנת המועדים לפורים-עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו מרדכי גרין הבה”ח
משנת המועדים לפורים-עוז והדר בעלגיע אנטווערפן הי”ו משה ישראל ברוך לוריא הבה”ח
ר”ח ניסן תשס”ח
גבורות ה’-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו יעקב לייב פערל מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו ישעי’ גולדבערג הבה”ח
גבורות ה’-עוז והדר פלעטבוש נ.י. הי”ו מרדכי קליין מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר קרית יואל נ.י. הי”ו שמחה שלום חיים לויב מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר קרית יואל נ.י. הי”ו אלימלך קאהן הבה”ח
גבורות ה’-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו חיים לייב וואלטער מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו משה הלוי מיללער מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו אברהם יוסף בריסק מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו יחזקאל שרגא וועבער מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר בני ברק ארה”ק הי”ו אליהו קורשבסקי מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו אלעזר הערשלאג מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו צבי אלימלך מארקאוויטש הבה”ח
גבורות ה’-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו יצחק שמעון מארגנשטערן הבה”ח
גבורות ה’-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו מ. רוקח מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו יוסף צבי ראזענבערג הבה”ח
גבורות ה’-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו חיים פיש מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו שמעון לויפער הבה”ח
גבורות ה’-עוז והדר שיקאגאו אילינויס הי”ו שמעון עהרמאן מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו ברוך שווארצמאן מוה”ר
גבורות ה’-עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו ישראל בלוי מוה”ר
ר”ח אייר תשס”ח
ש”ס עוז והדר-גדול בארא פארק נ.י. הי”ו נחמן ניישטיין מוה”ר
ש”ס עוז והדר-גדול קרית יואל נ.י. הי”ו בנציון לעבאוויטש מוה”ר
ש”ס-עוז והדר-ובלכתך בדרך מאנסי נ.י. הי”ו נפתלי הירצקא האלצער מוה”ר
ש”ס-עוז והדר-ובלכתך בדרך מאנסי נ.י. הי”ו שלום ביסטאן הבה”ח
ר”ח סיון תשס”ח
ש”ס עוז והדר-גדול לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו אלי-הו פרנס הבה”ח
ש”ס עוז והדר-ותלמודו בידו וויליאמסבורג נ.י. הי”ו יהונתן בנימין קלונימוס גרינצווייג מוה”ר
ש”ס עוז והדר-ותלמודו בידו בארא פארק נ.י. הי”ו מאיר קלאריסטנפעלד מוה”ר
ש”ס עוז והדר-ותלמודו בידו קרית יואל נ.י. הי”ו ישראל מאיר ראזענבערג מוה”ר
ר”ח תמוז תשס”ח
משנה ברורה עוז והדר-המבואר ברוקלין נ.י. הי”ו יואל הכהן ברעכער מוה”ר
משנה ברורה עוז והדר-המבואר ניו יארק נ.י. הי”ו יוסף גרשון קאפלאן הבה”ח
משנה ברורה עוז והדר-המנוקד וויליאמסבורג נ.י. הי”ו ראובן גלאנץ מוה”ר
משנה ברורה עוז והדר-המנוקד פלעטבוש נ.י. הי”ו שלמה צפדי-ה מוה”ר
משנה ברורה עוז והדר-המנוקד וויליאמסבורג נ.י. הי”ו בערל האס הבה”ח
ר”ח אב תשס”ח
ש”ס עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו יונה הלוי לעפקאוויטש הבה”ח
שיטה מקובצת-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו משה יעקב זארגער מוה”ר
שיטה מקובצת-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו יהודה סימאן הבה”ח
שיטה מקובצת-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו יוסף מנחם באב”ד מוה”ר
ר”ח אלול תשס”ח
משנה ברורה עוז והדר-המבואר ברוקלין נ.י. הי”ו יוסף לעדערמאן הבה”ח
משנה ברורה עוז והדר-המבואר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו מאיר לייב יפה מוה”ר
משנה ברורה עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו שלמה לייב גרינפעלד הבה”ח
משנה ברורה עוז והדר-המנוקד מאנסי נ.י. הי”ו משה ארי’ זילבער מוה”ר
משנה ברורה עוז והדר-המנוקד קיימישע לעיק נ.י. הי”ו ישראל אברהם שטיין הבה”ח
תחילת תשרי תשס”ט
ש”ס עוז והדר ברוקלין נ.י. הי”ו יוסף ברוך ריינער מוה”ר
ש”ס עוז והדר לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו משה הערצאג מוה”ר
ר”ח כסליו תשס”ט
משנה ברורה-סביב השולחן מאנסי נ.י. הי”ו צבי הירש ראזענבערגער מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן קרית יואל נ.י. הי”ו שלמה וויינבערגער מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן וויליאמסבורג נ.י. הי”ו אלעזר מייזליש הבה”ח
משנה ברורה-סביב השולחן קרית יואל נ.י. הי”ו אליעזר הלוי פריעדמאן הבה”ח
משנה ברורה-סביב השולחן בארא פארק נ.י. הי”ו חיים נפתלי זעלצער הבה”ח
משנה ברורה-סביב השולחן לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו יהודה ארי’ ענתבי מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן בארא פארק נ.י. הי”ו אברהם מאנדל מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן בארא פארק נ.י. הי”ו אברהם דוד לעזער מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן בארא פארק נ.י. הי”ו אברהם ברוך כרמל מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן מאנסי נ.י. הי”ו אהרן הכהן הרשקוביץ מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן בארא פארק נ.י. הי”ו יוסף הלוי טויבער הבה”ח
משנה ברורה-סביב השולחן מאנסי נ.י. הי”ו משה יחיאל פריינד הבה”ח
משנה ברורה-סביב השולחן וויליאמסבורג נ.י. הי”ו אפרים יודא אלטמאן הבה”ח
משנה ברורה-סביב השולחן לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו אברהם יהודה לעווין מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן וויליאמסבורג נ.י. הי”ו יעקב משה דרעזדנער מוה”ר
ר”ח טבת תשס”ט
שו”ע הבהיר-מהדורת לשם לעיקוואד ניו דזשערזי הי”ו ישראל גראסמאן מוה”ר
שו”ע הבהיר-מהדורת לשם וויליאמסבורג נ.י. הי”ו שלמה זלמן גאלדהירש הבה”ח
ר”ח שבט תשס”ט
ש”ס-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו אלעזר שווארץ מוה”ר
שולחן ערוך הרב-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו צבי באלד הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו ברוך יודא הלברשטאם מוה”ר
שולחן ערוך הרב-עוז והדר קרית יואל נ.י. הי”ו יואל צבי ברוין הבה”ח
ר”ח אדר תשס”ט
משניות זכר חנוך בארא פארק נ.י. הי”ו משה ישעי’ אדלער מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן קרית יואל נ.י. הי”ו נפתלי פריינד מוה”ר
משנה ברורה-סביב השולחן בארא פארק נ.י. הי”ו שמחה רובין הבה”ח
משנה ברורה-סביב השולחן מעקסיקא סיטי מעקסיקא הי”ו שלמה סירדוק הבה”ח
ר”ח ניסן תשס”ט
משניות זכר חנוך בארא פארק נ.י. הי”ו צבי ארי’ פריעדמאן הבה”ח
של”ה-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו פנחס נאגעל הבה”ח
של”ה-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו ברוך פייג מוה”ר
של”ה-עוז והדר מאנסי נ.י. הי”ו מרדכי קליין הבה”ח
של”ה-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו אלי ראזענבערג הבה”ח
ר”ח סיון תשס”ט
משנה ברורה עוז והדר-המבואר בארא פארק נ.י. הי”ו יוסף כהן מוה”ר
מדרש רבה מאנטריאל קאנאדע הי”ו רונן עזריאל אביטבול מוה”ר
מדרש רבה בארא פארק נ.י. הי”ו עמרם גרינפעלד הבה”ח
מדרש רבה קרית יואל נ.י. הי”ו יצחק אייזיק פוקס מוה”ר
ר”ח תמוז תשס”ט
רמב”ם-מהדורת שבתי פרנקל וויליאמסבורג נ.י. הי”ו מנחם פריעד הבה”ח
שולחן ערוך הרב-עוז והדר פלעטבוש נ.י. הי”ו יצחק זאנוויל בראדי מוה”ר
שולחן ערוך הרב-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו יחיאל מארקאוויטש מוה”ר
שולחן ערוך הרב-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו אליקים שפירא מוה”ר
ר”ח אב תשס”ט
רמב”ם-מהדורת שבתי פרנקל מאנסי נ.י. הי”ו חיים יוסף געלב מוה”ר
שיטה מקובצת-עוז והדר פילידעלפיע הי”ו ניסים פערלאוו הבה”ח
שיטה מקובצת-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו מאיר וואקס הבה”ח
ר”ח אלול תשס”ט
משניות זכר חנוך פענסליוועניע הי”ו יצחק ריינמאן מוה”ר
שיטה מקובצת-עוז והדר וויליאמסבורג נ.י. הי”ו אברהם יוסף שווארץ הבה”ח
שיטה מקובצת-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו יואל לאנדא מוה”ר
שיטה מקובצת-עוז והדר בארא פארק נ.י. הי”ו אברהם שמעון איצקאוויטש הבה”ח