דפי סיכום

דפי סיכום פאר סימנים און מקצועות מיט מערערע הלכות, וואס מאכט א טאטאל פון אלע הלכות וואס ווערן געלערנט אין דעם סימן, מיט די טעמי הלכות דערביי. כדי ארויסצונעמען אויף למעשה די הלכות וואס מ'האט געלערנט, און וויסן די טעמים דערויף.