היינטיגער לימוד

פאר אייער באקוועמליכקייט קענט איר מיטהאלטן מיט דעם היינטיגן שיעור פון אינעווייניג אין דעם משנה ברורה,  אויך קענט איר אויסהערן דעם שיעור פארגעלערנט בטוב טעם ודעת דורך דעם מגיד שיעור, אזוי אויך קענט איר אויפמישן די דפי עזר ללימוד וואס אנטהאלט אין זיך אלע דפים צום היינטיגן שיעור