הלכתא דיומא מהו

הלכתא דיומא מהו?

מפעל "הלכתא דיומא" מגיש לציבור הרחב ה'לוח' הנפלא 'הלכתא דיומא' - המכיל בקרבו סדר השיעורים מחולק לכל ימי השנה, בשולחן ערוך או"ח עם משנה ברורה, אשר תוך שנה אחת - או שנתיים, מסיים הלומד כל חלק אורח חיים שבשו"ע, וקונה בנפשו ידיעה רחבה ומקיפה באלפי הלכות הנוגעים מדי יום יום.

הלוח נחלק על סדר השו"ע או"ח, מתחיל בתחילת השנה ביום שמחת התורה, מן תחילת שו"ע או"ח סימן א', והולך על סדר השו"ע יום אחר יום. אמנם בהגיע זמני מועד כגון ימי החנוכה, הרי הלוח מדלג על סדר הרגיל, ובמשך כמה ימים קודם חנוכה, לומדים סימני הלכות הנוכה שבסוף או"ח, הנוגעים למעשה בימים הקרובים. ובתום הלימוד של הלכות החג, הרי הסדר שב על מכונו, ללמוד הלאה במקום שהפסיקו. וכן חוזר הדבר בפרוס ימי הפורים, וחג הפסח וכדומה, כדי להרחיב דעת הלומדים בחיובי מצוות היום.

גם יש אפשרות להתחיל ללמוד בסדר הלוח באמצע השנה ולסיימו לסוף שנה - או שנתיים מיום התחלתו.

הלוה מסודר באופן יפה אף נעים, כמה סעיפים לכל יום, באופן השוה לכל נפש, שיכולים ללמדו בשעה חטופה, באופן שאינו מבטל שיעורים אחרים, ללמדו מדי יום ביומו לרבות שבתות וימים טובים.

מיועד להעשיר את הלומדים בידיעת התורה, הרחבה מני ים, לדעת את הדרך נלך בה והמעשה אשר יעשון, ומקור לסיפוק ושמחת הנפש, הן בהיותו שונה הלכות בכל יום באופן קבוע, והן בקדושת השבתות וימים טובים, לידע איך לשמור מועדי קודש וחגי נדבה.

על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של עולם!

מצד אחד. - לב יודע מרת נפשו עד היכן מגיע ידיעותיו בהלכות הנחוצות ביותר, ובכל שאלה שנתקלים בו אין יודעין היכן לפנות ימין או שמאל, והרבה פעמים אין יודעים אפילו מהו בגדר שאלה בכלל, ועי"ז יכולים לבוא לעבור על הלכות מפורשות בשו"ע בלי חולק, מעשים בכל יום ויום, וכך כבר חלפו ועברו שנים ע"ג שנים, והשאלה בוקעת רקיעים ומצווחת מאליו, תורה מה תהא עליה?!

מצד שני. - אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, לא יאומן כי יסופר הסיפוק נפשי שהיה לאלו שסיימו משך השנה שעברה ע"י סדר הלוח הזה את כל השו"ע או"ח עם המשנה ברורה, שרכשו ידיעות נחוצות על דבר יום ביומו, ובפרט בימי המועד שלמדו הלכות חג בחג, והיה להם ידיעה מקיפה בכל עסקיהם במצוות החג, וידעו מה לעשות ומה לשאול כשאלת חכם שהוא חצי תשובה, וגם שע"י לימוד ההלכות מסייעים מלמעלה שלא לבא לידי מכשול, - אהא! אין שמחה כשמחת ידיעת התורה!

והיכן אתה? האם מקומך בין אלו, אם לאו תצטרף מיד, ועולמך תראה בחייך!

ההזדמנות בידך להצטרף במחזור ' הלכתא דיומא' ללימוד השו"ע או"ח עם המשנה ברורה, ותהי' חלקך בין אלו השונים הלכות בכל יום, אשר יש להם חלק בעולם הבא, ואחר שנה - או שנתיים תראה עצמך בקי בכל הלכות אורח חיים!

הצטרף במחזור זה, עם אלו השונים הלכות בכל יום שו"ע על הסדר, ולא יעבור יום בלי השיעור קבוע!

חבל על הזמן..!

השיעורים לכל יום אינם ארוכים, ואפילו מי שיש לו שיעור קבוע לא יפרענו מלימודו, בכל יום מוצאים איזה דקות ורגעים זעיר שם וזעיר שם שאפשר לנצלם, וחבל להזניחם, כי ברגעים אלו יכולים להיעשות בקי בכל ההלכות הנוגעות לכל צעד ושעל של החיים, ועי"ז תקיים והגית בו יומם ולילה, ובמשך הזמן תרגיש בזה נועם מתיקות התורה, ביודעך שע"י ניצול רגעים אלו משך שנה -או שנתיים, קנית כל הלכות או"ח כמונח בקופסא.

אל תחמיצו את ההזדמנות היקרה!

ואם לא עכשיו אימתי..?

אל תאמר לכשאפנה אשנה!

ההזדמנות בידך, בכל יום מימי השנה שנתעוררת להצטרף לאלפי לומדי סדר הלוח, גם אתה יכול להיות ביניהם, ואין צריכין להמתין עד שמחת תורה הבעל"ט להתחלת המחזור, רק בכל מקצוע או ענין חדש שמתחילין במשך השנה, יכולין להתחיל אז ולהמשיך בסדר הלוח עד השנה הבאה באותו זמן, ולסיים לשנה - או שנתיים מיום התחלתו את כל השו"ע או"ח עם המשנה ברורה.

הצטרף היום בהתחלת המקצוע שלומדים כעת.

מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד! ולמה?

כי לימוד ההלכה נחוצה הוא ביותר, לידע את חוקי אלקים ואת תורותיו, ואין לך אדם היודע לפנות ימין ושמאל בהליכות יום יומית מבלי לימוד ההלכה, אי לכן לימוד המביא לידי מעשה יש בו מעלה יתירה כפול ומכופל מלימוד אחר, שמבלעדו אי אפשר להיות שומר תומ"צ כתיקונו על כל פרטי' והלכותי', ולא בכדי אמרו ז"ל כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב.

כי תאמר בלבבך רבים ההלכות האלה ממנו איכה אוכל להורישם..?

לא תירא מהם! זכור תזכור "הלכתא דיומא" הולך אתך על כל הדרך!

'מפעל הלכתא דיומא', עומד מוכן ומזומן להגיש עזר וסיוע לכל לומדי מסגרת הלוח בכל שטחי לימוד המשנה ברורה!

אם רצונך לחזור על כל ההלכות של שיעור היום בקצרה?

'הלכתא דיומא' מגיש דפי חזרה לכל יום, והוא קיצור וראשי פרקים מהשיעור של כל יום ויום, מסודר באופן שאלה ותשובה, תמצית הדינים פרטותיה והלכותיה, למען יוכל הלומד לחזור על שיעור היום לאחר לימודו באופן קצר וקל, למען יחקק בזכרונו ויהא שגור בפיו.

אם רצונך לעמוד על הבנת הלכות מסובכות שקשה להבין במה הכתוב מדבר?

'הלכתא דיומא' מגיש דפי ציורים לכל הסימנים הנצרכים לזה, לקרב אל השכל באופן מחושי הלכות המסובכות במציאות הענינים, שקשה להבינם מבלי לצייר לעצמו דמות הציור מהמדובר, הכל בכתב מיד ה' עלינו השכיל, עד מקום שידינו יד כהה מגעת לצייר נגד עיני הלומד מציאות הענינים.

אם רצונך לסדר נגד עיניך סימן שרבו הלכותיה וענפיה?

'הלכתא דיומא' מגיש דפי טבלאות, המסדר הסימנים שרבו פרטיה והלכותיה, על טבלא מסודרת דבר דבור על אופניו בחשבון מדוייק ומכוון, וכהרף עין יכולין לידע כל פרט ופרט אף מענין שהלכותיה רחבים מני ים.

אם רצונך לסכם טעמי ופסקי הלכות בסוף כל מקצוע?

'הלכתא דיומא' מגיש דפי סיכום לסימנים הנצרכים לזה, המסכם בסדר יפה אף נעים כל ההלכות שבמקצוע זו, עם טעמי ופסקי ההלכות, כדי לידע את המעשה אשר יעשון בנתינת טעם לשבח על כל צעד ושעל.

אם רצונך לטעום מנופת צוף וכל טעם, מהענינים הנחמדים השייכים להסימן בשו"ע שלמדת?

'הלכתא דיומא' מגיש גליון הליכות עולם, היו"ל בכל שבוע, אשר בו יכול הקורא להשביע נפשו בנועם מתיקת ידיעת מנהגי ישראל וטעמיהם, או שאלות המצויות בזמנינו שדנו בהם האחרונים, השייכים להענין הנלמד בשו"ע, וכן דברי חיזוק ללימוד ההלכה, ומילין יקירין מדברי המשנ"ב הנלמד באותה שבוע.

אם רצונך לבחון את עצמך על לימודיך אם אתה בקי בהם?

'הלכתא דיומא' מגיש דפי הבוחן בסוף כל חודש, והם בחינות להלומד לבחון את עצמו בסוף כל חודש על ההלכות שנלמדו באותו חודש, לכל שאלה יוצג ג' תשובות והנבחן יבחר איזה מהן נכון, כדי לחדש בשכלו מה שלמד במשך ימי החודש, ואי"ה יתקיימו גורלות יקרות על ספרי ערך בכל ראש חודש לכל המשיבים תשובות נכונות.

אם רצונך לסדר לך חברותא הגונה ללמוד עמו המשנה ברורה במסגרת הלוח?

'הלכתא דיומא' מגיש חברותות במשנ"ב לכל דורש ומבקש, בכל מקום אשר דבר ה' זו הלכה מגיע, והברירה ביד הלומד לבחור כפי אוות נפשו חברותא טובה והגונה המתאים ללימודו ולמקומו, ומנהון ומנכון תסתיים שמעתתא.

אם רצונך לשמוע שיעורים במשנ"ב לפי סדר הלוח?

'הלכתא דיומא' מגיש שיעורים קצרים - לערך 15 מינוט - ע"י מגיד שיעור נפלא לפי סדר הלוח, הנלמד בטוב טעם ודעת בלשון צח וקל, מתובל בענינים נחמדים השייכים לההלכות הנלמדים, יכולין לשמעם על הטעלפאן, על טעיפ'ס ועל סי-די'ס, והבוחר יבחר כפי אוות נפשו הטוב.

האם עדיין יש לך תירוץ מספיק לא להצטרף לאלפי לומדי מחזור הלוח " הלכתא דיומא"…?!

כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו…!