הערן/אראפנעמען

הלכתא דיומא שטעלט צו קורצע שיעורים פון אומגעפער 15-20 מינוט, פארגעלערנט דורך א מגיד שיעור נפלא לויטן סדר פונעם לוח. עס ווערט פארגעלערנט מיט אן אויסערגעווענליכע קלארקייט און א צוגעלאזענע שפראך, אריינגעפלאכטן מיט הערליכע עניינים אין צוזאמענהאנג מיט די הלכות וואס ווערן געלערנט.