מעידים עלינו

ב"ה

שוי"ר לכבוד הני גבורי חיל חברי הנהלת מפעל העולמי הלכתא דיומא הע"י.

אביע בזה רגשי תודתי מעומק הלב לכם על סדר הלימוד היומי במשנה ברורה אשר זכיתי להצטרף במעגל זה אשר מיום שזכיתי להצטרף בחבורתא קדישא זו נתהפכה חיי לחיים של אהבת תורה ועסק התורה הק', וגופא דעובדא הכי הוה.

אחר כמה כמה שנים שזכיתי ללמוד בישיבה מפורסמת זכיתי להקים בית נאמן בישראל בשעטומ"צ בעזהשי"ת והמשכתי ללמוד בכולל בו זכיתי ללמוד בהתמדה ולהשלים א"ע באיזה מקצועות בתורה, כעבור ב' וחצי שנים הרגשתי בעצמי משאחז"ל ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה, והוכרחתי לעזוב את היכל הכולל החמוד, וליכנס לעולם המסחר להמציא טרף לביתי וליו"ח שי' אשר חנן לי אלקים.

מרגע שיצאתי לעולם המסחר קבלתי ע"ע בהחלטה גמורה עקב האהבת התורה שהי' ספוג בקרבי להמשיך בכל התוקף בשיעורים כסדרן בבוקר ובערב, ואכן עלה בידי לסדר א"ע עם חברותות שיעורים בכל יום, ואין חסידות כחסידות בתחלתו, ובתקופה הראשונה היו השיעורים במלא תקפו, אמנם בהמשך הזמן עקב העבודה הקשה המתשת כחו של אדם ומפרכת את הגוף ומשעבדתו, וגם בעסק חינוך וטיפול הילדים שיחיו, נתבטלה שיעור הבוקר לדאבון לבי, והחזקתי במחשבה להתחזק בשיעור הערב בלי הזנחה כלל וכלל, וללמוד בהתמדה בכל ערב דף גמ' בלי רפיון. וכעבור זמן גם שיעור זה התרשל, שגם חברותא שלי היתה בעל עבודה קשה וכו' ומשיעור קבוע בכל לילה נעשית לב' או ג' פעמים בשבוע, והתקצרה לחצי שעה לכל היותר, גם בכל פעם הי' איזה 'תירוץ' כשמחה ומסיבה וכיו"ב לא התקיים השיעור כלל וכלל.

באותו זמן התייעץ לי מישהו להשתתף בשיעור תורה ברבים, בשיעור גפ"ת הנלמד ע"י מגי"ש מפורסם עם הרבה משתתפים, אשר אולי ישפיע עלי כח הרבים להתחזק ביתר שאת ויתר עז להשתתף כסדר ואכן הצטרפתי לשיעור זה, והעייפות התגבר עד שקמתי מהתנומה בסוף השיעור וכחלום יעוף, גם מה שלא הי' לי מי שעמד עלי לראות ללמוד ולהשתתף בשיעורי תורה ברצינות, באותו זמן הי' לבי נשבר בקרבי מאוד מאוד, וכל החלום שלי להיות בעה"ב יודע ספר ומאמרי חז"ל שגורים על פי נתבטלה לגמרי.

באותו זמן בימים הנוראים בין כסא לעשר כאשר הרהורי תשובה, והרהורים של איפה הימים והלילות שלך? נוקפת בי, ראיתי על השלחן בביהמד"ר הלוח הלכתא דיומא ועיינתי היטב בכל פרטי' וסדר הלימוד בו, ונתתי הלוח בכיס שלו בהתעוררות גדול להצטרף למעגל הלומדים ביום שמחת תורה הבא, ובקבלה חזקה שלא להתרשל כלל וכלל, כמובן שיום הכיפורים שלי היתה בצורה אחרת ובתפלה וזעקה לה' שאכן יצא הדבר מכח אל הפועל.

בהגיע יום שמחת תורה התחלתי בלב פועם הלוח היומי בהרגשים מערבבים כמובן שזהו השמחה הגדולה לידע שיש לי שייכות עם התורה, ומאז נפתח אצלי עולם חדש והרגשתי תענוג נפלא וסיפוק נפשי, וכמה מעלות טובות יש בזה, א) שמחמת שיש לי סדר לימוד בכל יום ההכרח ללמוד בכל יום ויום ולא להחסיר אף יום אחד, ומרגישים כמו אחד העומד בראש ואומר גֵדל, ב) התקיים בי בהתהלכך תנחה אותך, בכל עת ולא הי' לבי פנוי. ב) כח הרבים המסייע רבות להיות חלק ממעגל העולמי ולהתאחד באלפי ישראל העוסקים בלימוד שווה, ג) ע"י זה שהצטרפתי ללימוד זה ראיתי שלכל אחד ואחד אפי' מי שטרוד על המחי' ועל הכלכלה לידע תורה ע"י שמנצלים כל דקה ודקה הפנויים, אשר לא שמים לב ע"ז מפאת שאין לימוד יומי שירגיש שהוא כחובה, ואני מאז שהתחלתי בלימוד זה קניתי משנה ברורה קטן ובכל רגע פנוי אני מעי' בו ולומד בו, שעד כה היתה עובר בשיחה בטילה ופוליטקה וכיו"ב, מיוחד לי היום ללמוד חלק נכבד מהשיעור היומי, ונתקיים מ"ש בהתהלכך תנחה אותך.

והעיקר מה שאני מרגיש בגודל התועלת של הלימוד הוא שמתגלה להלומד שהי' עשרות הלכות שהי' דש בעקביו, ולא הזהרו בזה בכל פרטי' ודקדוקי', ועוד יותר מזה מתגלה עשרות הלכות שלא ידוע כלל להאדם שיש בכלל נידון זה, ובפרט בהלכות שבת החמורות, אשר כהררים תלויים בשערה, ותסמר שערות אנוש שרואים שמידי שבת בשבתו עוברים על איסורים חמורים, וע"י הלימוד היומי במשנה ברורה חיי האדם משתנה לגמרי לחיות בכל צעד ושעל עפ"י ההלכה.

גם אם אינם זוכרים בדויק פסק ההלכה למעשה בכל נידון, מ"מ ע"י לימוד משנ"ב יודעים כיצד לפנות במקום שמתעוררות שאלה, בציור שרוצה לקרות עכו"ם מבחוץ להדליק העי"ר קאנדיש"ן וכיו"ב, ברגע יודע לעי' בסי' ש"ז בו יתבאר אופן הקריאה לעכו"ם ומה ומתי מותר לומר לעכו"ם ובאיזה אופן מותר לומר, וכן בשאלה של ניקוי בגד וכיו"ב יודע לפנות לסי' ש"ב ונעזר בניקל.

ומסופר על מרן החתם סופר זי"ע שפעם בא לפניו תלמיד לקבל 'סמיכה' ושאלו החת"ס נ"ע איפוא כ' דיני ישוב ארץ ישראל בשו"ע, והלא לא ידע להשיב וחשב שהוא ביו"ד ח"ג, ויען ואמר לו החת"ס שדיני ישוב א"י מבואר באבן העזר בדין אם הבעל יכול לכפות האשה לעלות לאר"י, וסיים החתם סופר זי"ע אע"פ שלא הי' עליו לידע שהרי לא למד הלכה זו, מ"מ צריכים לידע עכ"פ אי' מקום הנכתב ההלכה! ולענינינו בלימוד זו אף שאינו יודע בדוייק ההלכה מ"מ יש לו שליטה בכל חלקי אורח חיים, ובניקל נוכל לפתור כל בעיות ההלכה באו"ח מהל' השכמת הבוקר ועד להל' אתרוג והל' עירובין החמורות.

במיוחד אזכיר לשבח 'דפי חזרה' שאני מקבלו מידי שבוע ע"י האי מעיל אשר עי"ז אני עובר בשב"ק על כל ההלכות של השבוע, כה לחי ותזכו למצות, מי יתן והי' שיתקדש ש"ש על ידיכם גם להלאה ולהחדיר בלבות בני ישראל ובלבות בעה"ב שבזמן קצר נוכל להתגדל לת"ח, השולט על כל או"ח.

ולאות הכרת הטוב הנני שולח לכם סכום של אלף דולר שיהי' לי חלק עם זיכוי הרבים זו באופן כה מבהיל, ויהיו חלקי עמכם.

המברך בלונ"ח מעומק הלב

צ. ש. ב.

בארא פארק