פתגמין

מאמרים נבחרים
לפי סדר הא"ב

24

כ"ק אדמו"ר רבי שרגא האגער מקאסוב שליט"א

"אשרי מי שיוכל ליטול עליו עול תורה ללמוד בכל הזמנים הפנויים ועי"ז לסיים את כל המשנ"ב"

27

הגה"צ רבי פישל הערשקאוויטש שליט"א אב"ד האליין שליט"א

"הפצת לימוד ההלכה בקרב ישראל הוא דבר גדול ונחוץ מאד בימינו אלה"

26

הגאון רבי אליהו דוב וואכטפויגעל ראש ישיבת זכרון משה שליט"א

"מעולם לא ראיתי פעולות כה רבות ורחבות למען לימוד ההלכה כזה, זהו דבר נשגב מאד"

5

הגה"צ רבי משה וואלפסאן אב"ד אמונת ישראל ב"פ שליט"א

"אני יודע היטב מפעולות המפעל, ישנם חבורות בבית מדרשינו הלומדים בסדר הלוח"

5

כ"ק הגה"צ רבי יצחק טובי' ווייס גאב"ד ירושלים שליט"א

"נכדי סיפר לי שהוא לומד בסדר הלוח, תנו נא לי הדפים לעיין בו אולי אבנה גם אנכי ממנו"

5

כ"ק אדמו"ר רבי משה טויב מקאלוב שליט"א

"אדרבה תפיצו תורת ההלכה באופן כביר ונשגב בכל קצוי תבל, ישנם יהודים בכל העולם שיכולין להשפיע עליהם"

5

כ"ק אדמו"ר רבי אהרן טייטלבוים מסאטמאר שליט"א

"שמעתי מהמנהל השיעורי תורה שקרוב שלש מאות אברכים כאן בקריתינו לומדים בסדר הלוח, והכל נזקף לזכותכם"

5

כ"ק אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסאטמאר שליט"א

"נהניתי מאוד שבישיבתינו הק' לומדים בסדר הלוח, והרוצה לקבוע עצמו ללמוד ולידע הלכות רצוי מאד להצטרף בלימוד סדר הזה"

5

הגה"צ רבי יודא טירנויער אב"ד שומר שבת ב"פ שליט"א

"הרעיון הזה משעבד את האדם שלא יעבור אף יום אחד מבלי לימוד השיעור"

5

כ"ק אדמו"ר רבי אשר אנשיל כ"ץ מוויען שליט"א

"מי יתן והיה שבכל המקומות יקבעו הבעלי בתים בזה שיעורים כסדרן, בבית מדרשינו הננו מעורר ומחזק הקובעים עצמם ללמוד הלכה בסדר הזה"

5

הגה"צ רבי יהושע לייפער דומ"ץ בסקווירא שליט"א

"דבר כזה צריך להגיע בכל תפוצות ישראל, בכל מקום אשר דבר ה' זו הלכה מגיע"

5

כ"ק הגה"צ רבי שמואל זאב ליכטער מכונת הלב שליט"א

"ידעתי גם ידעתי מכל המפעל הזה מקרוב, אני מקבל כל דפי המפעל מדי שבוע בשבוע מא' מבחורי ישיבתינו הלומד בסדר הלוח"

5

הגאון המשגיח רבי דן סגל שליט"א

"הרעיון הזה חשוב ויקר מאד בעיני, כי לימוד ההלכה קודמת לכל"

5

הגאון רבי מתתיהו חיים סולומון משגיח ישיבת לעיקוואד שליט"א

"זהו דבר גדול מאד ורצוני עזה שיהא חלקי בין לומדי מחזור הלוח"

5

הגה"צ רבי משולם יהודה פאלאטשעק אב"ד מגד יהודה שליט"א

"מבלי לימוד ההלכה בודאי נכשלים בכל יום בלי יודעים, וידיעת ההלכה הוא דבר מוכרח"

5

הגה"צ רבי אלי' פישער ראה"כ גו"ר שליט"א

"מה טוב ומה נעים ללמוד הלכות בכל יום, והוא דבר המביא לתועלת גדול"

5

הגה"צ רבי ישראל חיים מנשה פריעדמאן ראב"ד סאטמאר שליט"א

"שכרכם הרבה מאד למען פעולתיכם לזכות את הרבים בלימוד ההלכה"

5

הגה"צ רבי חיים אלעזר פריעדמאן מטענקא שליט"א

"כיון שכמעט בכל יום נתקלים בהענינים שלומדים בהלכה הדבר נחקק בזכרון היטב"

5

הגה"צ רבי גבריאל ציננער אב"ד נטעי גבריאל שליט"א

"אשרי מי שיש לו חלק בהפצת לימוד התורה הלכה למעשה לרבים בכל יום"

5

הגאון רבי ארי' מלכיאל קאטלער ראש ישיבת לעיקוואוד שליט"א

"אשריכם שזכיתם לזכות את הרבים בלימוד ההלכה באופן כביר כזה, שכרכם הרבה מאד"

5

כ"ק הגה"צ רבי מנשה קליין גאב"ד אונגוואר שליט"א

לפענ"ד היה נראה להוסיף להכניס דגש על צעירי הצאן ולכה"פ משנת י"ב ולמעלה שישתתפו בלימודים אלו ולהכניס רעיון ההלכה בהם"

5

הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

"לימוד המשנה ברורה הוא דבר נחוץ, כי מבלי ידיעתו אין יודעין האיך להתנהג"

5

כ"ק הגה"צ רבי שלום קרויז גאב"ד אודווארי שליט"א

"מאד אני מעריץ ומחשיב פעולות המפעל למען לימוד הלכה בכל העולם, זכות הרבים תלוי בכם"

5

הגאון רבי אברהם יוסף ראזענבלום ראש ישיבת שערי יושר שליט"א

"הוא דבר חשוב מאוד, כבר שמעתי מהמפעל הגדול הזה, בהיות שהרבה בחורים בישיבתינו לומדים יחד בסדר הלוח"

5

כ"ק הגה"צ רבי יחזקאל ראטה גאב"ד קארסלבורג שליט"א

"חלק ההלכה הוא נחוץ ביותר מכל המקצועות שבתורה, צריכין להנהיג סדר כזה לכל שומרי תורה ומצות"

5

הגאון רבי דוד שוסטאל ראש ישיבת לעיקוואוד שליט"א

"כח הרבים כזה שאלפי ישראל ילמדו ויסיימו יחד את כל המשנה ברורה לא היה מימות עולם"

5

הגאון רבי אברהם חיים שטיינווארצל ראש ישיבת מטה אפרים שליט"א

"א"א לתאר שמחת ידיעת התורה של אלו שסיימו את כל המשנה ברורה בתום המחזור אשריהם מה טוב חלקם"

5

הגה"צ רבי יחיאל מיכל שטיינמעץ דומ"ץ סקווירא ב"פ שליט"א

"יהא חלקי עמכם, אני מוכן לעזור לדבר גדול כזה, ליטול חלק בזיכוי הרבים בלימוד ההלכה"

5

הגאון רבי אהרן משה שכטער ראש ישיבת רבי חיים ברלין שליט"א

"זה דבר גדול מאד, הזכות של מרן החפץ חיים בעל המשנה ברורה בודאי יגן עליכם ועל כל הלומדים"

5

הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער מברסלב שליט"א

"לימוד ההלכה מוזנח אצל הרבה לומדים, והודות פעולות המפעל הצטרפו אלפי לומדים ללימוד ההלכה"

5

הגה"צ רבי יהושע צבי שפירא ראב"ד בית הוראה דפלעטבוש שליט"א

"הרי ידוע ופשוט שכל אחד בתחום שלו צריך לדעת את כל החוקים שבתחום כמו רופא או עורך דין וכו' צריכים לדעת את החוקים במה שנוגע להם והרי יהודי בתחום של יהדות יש לנו חוקים והלכות על כל צעד ושעל ואיך לא ילמד את ההלכות שנוגע לנו בכל רגע".